اطلاعیه کشاورزیبه اطلاع کشاورزان محترم دهستان چورس میرساند
که بذرگندم پیشگام هرکیلوبه مبلغ تعاونی ۱۹۵۰۰ریال
ازروزچهارشنبه. مورخه ۹۷/۰۷/۰۴
درشرکت تعاونی روستایی شهیدچمران چورس توزیع خواهدشد
لذاکشاورزان عزیز بعداز دریافت حواله از جهادکشاورزی قره ضیاءالدین
به شرکت چورس مراجعه نمایند/
شرکت تعاونی روستایی شهیدچمران چورس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.