برداشت ازسی دی پیوند های نامیمون توسط همسفرمریم ل

به نام قدرت مطلق
هریک ازما میتوانیم تشخیص دهیم که آیادردرون خودپیوندنامیمون داریم یاخیر.ممکن است این پیوندخیلی ساده وظریف باشدولی می تواندخیلی قوی ونیرومندباشدولی چیزی که مهم است این است که پیوندهادردرون انسان اصولانامرئی هستندو...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.