برداشت از سی دی امواج بازدارنده ذهن


وقتی انرژی کم باشد نمیتوانیم از چیزی لذت ببریم .
و زمانی که انسان به خواسته هایش نرسد در درونش غم و اندوه جمع میشود .هر انسانی  برای اینکه به دانایی برسد باید از مثلث جهالت عبور کند وآن را در خود حل کند واین مثلث شامل سه ضلع ترس،منیت وناامیدی میباشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.