برداشت من از سی دی نقض فرمان…

                         سوال اصلی ما از جایی شروع شد که انسانها چطور وارد 
                          تاریکی شدند؟هیچ کس به خاطر خطای دیگری وارد تاریکی 
                           نمیشود بلکه هر کس سزای اعمال خود را می بیند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.