توسعه ی تفکر                                   توسعه ی تفکر  

 در راستای بهبود کارکرد نحوه تفکرمان مهم است که   فعالیت فکری خود را  طوری ساماندهی کنیم  تا بین سه اصطلاح که برای بیان آن تعریف می شود، تفاوت قائل شویم:
     سبک فکر کردن
این  بخش شامل ابزارهای مختلف تفکر مانند (تحلیل، مقایسه، توصیف، نتیجه گیری ، فرض ، اختصار، رتبه بندی، ترکیب  و غیره) است.
     تحقق فعالیت  مطلوب ذهن
آیا از  ابزار ها ی سبک فکر استفاده می شود؟
     بلوغ ذهنی
تحقق رشد ذهن تا وضعیت مطلوب با استفاده از  ابزار تفکر برای تولید وایجاد یک رفتار متوازن و یک احساس سالم).
شیوه های تفکر پیشرفته:
     تفکر " پرسشی "  با طرح سوالاتی از زمان ، محیط و فضای معاصر  - سعی  در جستجوی علل یابی ویافتن پاسخ هائی برای  آنها و ایجاد هم افزائی پیرامون آن سوالات دارد، از همه ی موضوعات  مرتبط می پرسد،مناسبت ،سود و زیان آ ن  را برای جامعه و مردم لحاظ  می دارد.
     تفکر خلاق یا"نوآورانه" بر مبنای اصول و مبانی بدیهی  قرار گرفته است که بر روی آن جزئیات و ایده های جدید ایجاد می شود.
     "تفکر انتقادی " بر پایه تمایز و وجوه افتراق نهادینه شده است که پاسخ های زمان گذشته را مورد سوال وبازبینی  دوباره  قرار می دهد و در صورت لزوم  پاسخ جدیدی درکنار آن  جایگزین می کند و از آن دستاورد وبدیل های احتمالی انتظار دارد که در زمان حاضر و آینده  نشان دهند که چقدر قوی وکارآ هستند.

     تفکر تفصیلی؛ 
تفکری"دقیق" است که به جزئیات وظرافت ها ی چند بعدی در امور مورد نظر توجه کرده و  این جزئیات را منصفانه بررسی می کند ..
    تفکر انعطاف پذیر؛انعطاف پذیری بمعنی داشتن نوسان و عقب گردو تردید داشتن و ناتوانی در تصمیم گیری ها نیست.بلکه انعطاف پذیری توانایی تغییرات ساده برای دستیابی به نتایج بیشتر یا پیشگیری از  بحرانی بزرگ و توانایی دقیق تر بدست آوردن مزایا و منافع  با کاهش معایب ونواقصات است.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.