همینو گفت با آب و تاب کمتر ولی

میگفت "خدایی بعضیا میرن موهاشونو کوتاه میکنن واسه کنکور؟ من عمرا بتونم. اگه موهامو بگیری و بری تا تهش .. میبینی ریشه اش وصله به جونم .. همینطوریش هم میشه خوند. یعنی اونا موهاشون از درس خوندن عقب میندازدشون؟ چجوری اخه؟ مگه بدون بازی با چتری و پیچیدنش دور اتود هم میشه فصل شیش زیست دو رو خوند؟"

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.