خاطره ای از یک معلم

ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻣﻌﻠﻢ ‏
ﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺶ ﺩﺭ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﺮﺯ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﻣﺪﺮ ﺷﺪﻡ. ﻞ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ  ۲۰ ﻧﻔﺮ بوﺩﻧﺪ. ﻼﺱ ﻨﺪ ﺎﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﻦ ﻣﺪﺮ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺎﺭ ﺑﻮﺩﻡ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ، ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺎﻣﻼ ﺗﺎﺭ ﻪ ﺩﻮﺍﺭﻫﺎ ﻧﻤﺪﺍﺭ ﺁﻥ ﺎﻫﻠ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻮ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻨﺠﺮﻩ . ﻒ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺧﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺷﺖ . ﺍﻦ ﺍﺗﺎﻕ ﻗﺒﻼ" ﻣﺤﻞ ﻧﻬﺪﺍﺭ ﺩﺍﻡ ﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﻪ ﺩﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤ ﺷﺪ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ .

ﺗﺼﻤﻢ ﺮﻓﺘﻢ ﻪ ﺩﺭ ﻭ ﻨﺠﺮﻩ ﺑﺮﺍ ﻼﺱ ﻧﺼﺐ ﻨﻢ ﻭ ﺩﻮﺍﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﻭ ﻒ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺳﻤﺎﻥ کنم . ﻭﻟ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺮﻭﺭﺵ ﻫ ﻤ ﻧﻤ ﺮﺩ . ﻣﺴﺌﻮﻟﻦ ﻣ ﻔﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﺎ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻤ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ .

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﺎ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻪ ﺑﺮﺍ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯ ﻭ ﺗﻌﻤﺮﺍﺕ ﻼﺱ ﻓﺮﺯﻧﺪﺷﺎﻥ ﻣﺒﻠﻐ ﺩﺭ ﺣﺪﻭد ۱۰ هزار تومان ﻤ ﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺎﺖ ﻫﺎ ﺬﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻤ ﺍﻭﻟﺎ ﺑﻮﺩﻡ.
  ﻫﻔﺘﻪ ﺬﺷﺖ ، ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺬﺷﺖ ﻭ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺎﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺪ. ﺩﺭﻎ ﺍﺯ ﺭﺎﻝ
ﻤ !!

 ﻓﺮ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﻢ ﺭﺳﺪ ...

ﺍﻦ ﺑﺎﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﺍ ﺩﺮ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺎﺖ ﻫﺎ ﺬﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺍﺩﻡ . ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﺎﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺮﺩﺍﻧﺪﻧﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻮﻝ !
 ﺍﺯ ۱۰۰۰۰ ﺗﺎ ۲۰۰۰۰ تومان ﻭ ﺩﺭ
ﺎﺖ ﻫﻢ ۱۰۰ هزار تومانی ﺑﻮﺩ ! ﺑﺮﺍﻢ ﺑﺎﻭﺭﺮﺩﻧ ﻧﺒﻮﺩ. ﻄﻮﺭ ﻣﻤﻦ ﺍﺳﺖ ﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ﺑﺮﺍ ﺭﺍﺣﺘ ﻭ ﺁﺳﺎﺶ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺎﻝ ﻤ ﻨﻨﺪ ﺣﺎﻻ ۱۰۰ ﺗﻮماﻨ ﺩﺭ
ﺎﺖ ﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ؟!i
ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﻭﻡ :
" ﺍﻭﻟﺎ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ...
 ﻟﻄﻔﺎ" ﺑﺮﺍ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯ ﺿﺮﺢ ﺣﺮﻣﻦ ﺷﺮﻔﻦ ﺩﺭﻋﺘﺒﺎﺕ ﻋﺎﻟﺎﺕ
ﻣﺒﻠﻎ ۱۰ هزار تومان ﻤ ﻧﻤﺎﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺛﻮﺍﺏ ﺁﻥ ﺷﺮ ﺷﻮﺪ "


ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻮﻝ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﺮﺩﻡ ﻭ ﺲ ﺍﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﻼﺱ ﺎﻣﻼ ﻧﻮﺳﺎﺯ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﻭ ﻨﺠﺮﻩ ﺬﺍﺷﺘﻢ ؛ ﺩﻮﺍﺭﻫﺎ ﺳﻔﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻒ ﻼﺱ ﺳﻤﺎﻥ ﺷﺪ.

حقیقت جامعه
میلیارد ها تومان خرج میکنیم  نذری بدهیم ...
و در پایان آرزوی شفای بیماری را داریم که برای نداشتن پول درمان میمیرد.۵۷۷اُمین

بدبختی یکی - دوتا نیست که! .. یکوقت میبینی شده اندازه تارهای سفید مویت .. یا به اندازه قاشقهای نشسته بعد از مهمانی .. یا به اندازه اشکهای یک دختر دبیرستانی .. به تعداد چاقوهای یک رستوران .. به تعداد اختلاس های یک جامعه .. یا شده به اندازه کتابهایی که کسی نخوانده .. یا نور صفحه های موبایل روشن در شب .. بدبختی سه تا هم نیست! .. میبینی شده به اندازه پرونده مزاحمتهای خیابانی .. به اندازه پشه های تابستان و دانه های هندوانه .. یک دفعه میبینی نشسته ای بین بدبختی هایی که به اندازه راه راه های سفیده روی تن مشکی گورخر است یا راه راه های مشکی که روی تن سفیده گورخر! .. میبینی شده اندازه شماره های شرکت مخابرات .. شده به اندازه تعداد کلیپسهایی که یک دختر در طول عمرش شکسته! .. به تعداد پیرهن هایی که بزرگترها پاره کرده اند .. باور کن یک دفعه میبینی بدبختی مان یکی - دوتا نیست .. از دلتنگی هایمان هم بیشتر شده ..
#خانوم_سه_حرفی

۵۷۶اُمین

ببین! خیلی بد است که هیچکس یک مرد را آدم حساب نکند .. خیلی برای آن مرد شرم آور است که در کنارش حس بدی داشته باشی .. اصلا باید سر به کوه بگذارد وقتی که می بیند از دیدنش دلشوره می گیری .. ببین! مرد باید تکیه گاه باشد ولی خیلی افتضاح است اگر به در یخچال تکیه بدهی و قرص سردرد بخوری .. من به جای آنهایی که هیچ زنی ازشان دل خوشی ندارد، شرمنده می شوم .. اصلا مردم داری صاعقه شود و بخورد وسط کمرشان وقتی که دور و بری هایشان را عذاب می دهند .. ببین! خیلی زشت است .. خب؟ اینکارها را نکن ..

کیفیت زمینی بودن

قهرمانان نباید شکست ناپذیر باشند. باید نقطه ضعفی داشته باشند. بت که نمی سازیم، خب؟ اولین اصل پیشرفت کردن آدم این است که الگویش، بت نباشد برایش. قهرمان البته مجاز است. یکی که از نقطه قوت هایش درس بگیری ولی بدانی که آدم کاملی نیست، تمام نیست، بی نقص نیست؛ حق انتقاد وارد کردن بهش را هم داشته باشی.

فرضا اگر قرار است هری پاتر قهرمان زندگی ات باشد، خب این را بدان که هری دو سه تا درس را در امتحان سطح متوسط افتاد؛ نمرد. روابط اجتماعی اش با دختر ها در سطح کرم فلوبر بود؛ ولی نمرد. در دوئل تنها کاری که بلد بود «اکسپلیارموس» زدن بود؛ اما نمرد. بدون عینک تقریبا کور بود و شاید برایتان جالب باشد که بر اثر این هم نمرد.

قهرمان بودن همه اش به همین است. که آدم کاملی نباشی، نقطه ضعف های خودت را داشته باشی، حتی نقطه ضعف های گنده و غیر قابل چشم پوشی در حدی که مثل پاشنه آشیل بشود ضرب المثل؛ اما با تمام اینها بتوانی کار های بزرگ انجام بدهی. همه کیف قصه به همین است که یکی، که از آسمان هم نیفتاده، کارهایی در ابعاد آسمان بکند.

یعنی میخواهم بگویم حتی زئوس هم که خدای خدایان یونان بود، در مقابل زنان وا می داد. یا مثلا پدرش که ex-خدای خدایان بود، از عقل و شعور بهره اش در حدی بود که فرق بین تخته سنگ و نوزاد را نمی فهمید. شانصد هزار سال پیش یونانیان باستان فهمیدند که حتی خدایانشان هم باید نقطه ضعف داشته باشند و ما در قرن بیست و یک نشسته ایم دور هم، آدم های معمولی را بت می کنیم و دورشان می چرخیم و سجده و رکوع به جا می آوریم.

سرگرمی و تفریحی ، دانلود موزیک و فیلم